Friday, 30 January 2015

Nota Pemikiran Politik

PENGENALAN KEPADA ASAS DAN ILMU POLITIK

2.1.      Pengertian umum dan khusus Politik & Ilmu Politik

2.1.1.         Apa itu Politik dan mengapa Politik penting?

-      ”Politik” wujud sejak permulaan hidup manusia
-      Perkataan Politik = istilah Yunani  ”polis” = negara-bandar/city-state
-      Erti kata lain =pengorganisasian kehidupan manusia dalam masyarakat; institusi untuk mengurus, meregulasi dan mengawal tingkah laku manusia, i.e. kerajaan, negara
-      ”Politik” = ”cara manusia mentadbir/memerintah dan ditadbir/diperintah”
-      ”Politik” = “the science dealing with the form, organisation and administration of a state, or part of one, and with the regulations of its relations with other states” (Oxford English Dictionary)

-      Menurut Aristotle (384 – 322 SM) – ”Man is a political (and social) animal” (manusia itu secara semulajadi merupakan “haiwan politik [dan sosial]”)
-      Tabii/naluri/sifat semulajadi manusia = cenderung hidup berkelompok tetapi memiliki sifat-sifat –ve dan kurang membina, i.e. tamak, agresif, suka berbalah/bersengketa, pentingkan diri-sendiri; suka menentang, dsbnya
-      Akibat = cenderung timbul ketegangan/konflik dlm hbgn. manusia
-      Namun, manusia turut cenderung bekerjasama untuk kepentingan dan faedah bersama i.e. merealisasikan kehidupan yang lebih ideal/ sempurna (i.e. keupayaan memenuhi keperluan asas dan kehendak)

-      Semua jenis perhubungan dan kegiatan manusia dalam masyarakat = bersifat politikal; kegiatan politik = darah daging manusia – diamalkan apabila manusia mula hidup berkelompok/bermasyarakat
-      Ilmu Politik = Ilmu mengenai:
i)             Cara-cara mengendalikan/mengurus dan mengawal aktiviti manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
ii)            Cara-cara bagaimana individu/manusia dalam masyarakat mengawal tindak-tanduk individu/manusia yang lain;
iii)          satu kaedah menyelesaikan masalah/ persengketaan/perbalahan yang timbul dalam perhubungan manusia secara berkompromi/ tolak-ansur, aman dan berkesan (Ramanathan 2003: 2)
iv)          kaedah dalam mana anggota masyarakat menghujah dan mencari penyelesaian ke atas nilai-niali yang penting dalam masyarakat

-      Politik = ”the art of the possible”  (seni serba-boleh); seni kehidupan bersama dan bekerjasama dalam masyarakat
-      Bagi Aristotle, Ilmu Politik = ”mother of all knowldege”; ilmu untuk mencapai “kehidupan yang baik” (good life) dan “kebaikan yang tertinggi” (highest good)  

-      Politik wujud dalam kehidupan seharian, (omnipresent) i.e. mengundi; membayar cukai; menunjuk perasaan, mendapat biasiswa (atau sebaliknya); didenda, memboikot produk  dsbnya
-      Istilah yang sering didengar = politik pejabat; politik padang bola; politik rumahtangga, etc.

-      Definisi umum ”Politik”:-
1) semua proses pembentukan keputusan yang melibatkan orang ramai; yang melibatkan tindakan bersama;
2) persaingan menentukan ”siapa dapat apa, bila dan bagaimana (serta berapa dan mengapa) (Lasswell 1978) ; atau
3) segala kegiatan manusia yang melibatkan pengagihan barangan/nilai yang terhad dalam masyarakat (i.e. kuasa, kemahiran, ilmu, kekayaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, penghormatan)

** Definisi ”Nilai” – ”matlamat hidup dan keadaan individu/masyarakat yang diimpikan/idamkan” (Syed Ahmad Hussein 2006: 36)  

-      Definisi khusus ”Politik” = i) konsep umum yang merangkumi semua kegiatan, institusi, dan proses menguruskan pentadbiran unit politik spt negara, i.e. kuasa, kerajaan dan institusi yang berhubung dengan pemerintahan, idea-idea politik, serta peranan pihak berkuasa, individu, kumpulan, masyarakat dalam proses politik (yakni proses pengagihan nilai-nilai terhad dalam masyarakat oleh pihak berkuasa)

-      Kesimpulan – istilah politik membawa pelbagai makna/subjektif kerana keluasan bidang politik

-      Takrifan politik umumnya berkisar tentang persoalan berikut:
i)             Kuasa dan autoriti (i.e. keupayaan membuat keputusan, kawalan, paksaan, pengaruh,  etc./ autoriti = kuasa yang sah)
ii)            Orde (struktur/peraturan/institusi/prosedur/amalan yang corakkan sesebuah sistem politik i.e. negara, kerajaan)
iii)          Keadilan (melibatkan persoalan pengagihan brgn/nilai – siapa dapat apa, bila, bagaimana, berapa dan mengapa)

2.1.2.    Persoalan pokok dalam politik

-      persoalan bersifat akhlak/etika & moral = bagaimana mewujudkan ”Masyarakat Sempurna” (Masyarakat Ideal/Utopia)
-      Definisi ”Masyarakat Sempurna” = masyarakat yang adil, saksama, dan aman, yang terdiri daripada individu/anggota/ahli yang bebas dan bahagia 
-      Matlamat terakhir politik = merealisasikan ”Masyarakat Sempurna”
-      Intipati persoalan politik = 1) apakah bentuk ”Masyarakat Sempurna” bagi manusia; 2) apakah cara terbaik untuk merealisasikannya
-      persoalan yang bersifat subjektif = sumber kepada persoalan falsafah; peranan ideologi; nilai-nilai normatif dalam politik (Why subjective??)
-      persoalan bersifat universal, wujud dlm falsafah politik Barat dan Timur (i.e. Plato, Aristotle, Hobbes, Locke, Mill, Rousseau, Kant, Montesquieu, Marx, Hegel, Nietzche, Hayek, Rawl,  Al-Mawardi, Al-Farabi, Ibn-Khaldun, Confucius, Mencius, Kautilya, etc.      

2.2.         Bidang-bidang kecil ilmu politik

-      Boleh dibahagi secara amnya kepada:
i)             Pemikiran / Falsafah dan Teori Politik
ii)            Politik Perbandingan
iii)          Pentadbiran Awam
iv)          Sosiologi Politik & Budaya Politik
v)           Hubungan Antarabangsa

2.3.         Pemikiran Politik

2.3.1. Apa itu Pemikiran Politik?

i)             Idea-idea berkenaan dengan persoalan-persoalan moraliti politik, yakni pemikiran tentang bentuk pentadbiran/pemerintahan yang ideal serta cakupan dan sifat mengenai apa yang kerajaan seharusnya dilakukan (the ideal form of political rule and the scope and nature of what the govt. ought to do)  
ii)            idea-idea normatif/evaluatif/abstrak berkenaan dengan persoalan tingkah laku yang seharusnya diamal oleh kerajaan dan rakyat (how govt and people should behave)
iii)          idea tentang ”institusi-institusi” politik yang seharusnya kita miliki, yakni segala institusi (i.e. kerajaan, perundangan, sosial, ekonomi, budaya etc.) yang membantu dalam pembentukan ”struktur asas” sesebuah masyarakat (Rawl 1971)  

-      bertumpu kpd idea & penilaian terhadap ideologi/sistem kepercayaan
-      lebih memfokus kpd persoalan normatif/evaluatif i.e. ”apa yang seharusnya” ; bukan persoalan empirikal i.e. ”apa yang sebenarnya”
-      bersifat ”value-laden” = menilai tentang ”baik” dan ”buruk”, dan memberi preskripsi tentang apa yang harus dilakukan   
-      Contoh persoalan normatif vs. empirisis: ”bagaimana negara dan masyarakat seharusnya ditadbir”, dan ”bagaimana individu/rakyat harus berkelakuan” vs.  persoalan ”pemerintahan/pentadbiran dan kelakuan sebenar masyarakat, kerajaan dan rakyat” (S.A. Hussein 2006)

2.3.2   Mengapa Pemikiran/Falsafah Politik penting?

-      mengemukakan idea-idea normatif/evaluatif bagi menjawab persoalan asas dlm politik = Masyarakat Sempurna; Kebebasan, Keadilan, Kesamaan, Hak dan Tanggungjawab; Akhlak/Moral/Etika, etc.

-      Pentingnya Idea-idea normatif/abstrak:

i)             pemahaman yang lebih mendalam/kritikal tentang isu-isu dan strategi-strategi tertentu di sebalik pembentukan dasar awam 
ii)            sebagai garis panduan dan piawaian utk menilai kehidupan politik sebenar (institusi/sistem politik semasa)
iii)          memberi kritikan terhadap institusi & amalan politik yang sedia-ada
iv)          mengemukakan cadangan membina untuk mereformasi/membaiki atau menggantikan institusi/sistem/amalan yang sedia-ada


2.3.3.  Pemikiran, Teori, dan Ideologi Politik: Persamaan & Perbezaan

-      ketiga-tiga istilah sering digunakan untuk merujuk kepada cara-cara pemikiran yang  berbeza mengenai idea politik
-      Ideologi Politik = berkaitan dengan sistem kepercayaan sesuatu kumpulan
-      Teori Politik = lebih bersifat empirikal – kaedah saintifik memahami sesuatu fenomena politik berasaskan dapatan/data (sains politik)
-      berhubung-kait antara satu sama-lain, boleh disaling-gunakan pada amnya, dan tidak boleh dipisahkan


2.4.      Persoalan-persoalan asas/pokok dalam pemikiran/falsafah politik

-      Persoalan tentang:
1)   Masyarakat Sempurna (Apa, Mengapa, dan Bagaimana)
2)   Siapa dapat Apa, Bila, Bagaimana, Mengapa, dan Berapa

-      Persoalan mengenai ”apa” dan ”bagaimana” membentuk sistem yang ”terbaik”, yang ”teradil”, yang paling ”setaraf”, yang paling ”sah”Set persoalan-persoalan umum yang timbul dalam pemikiran politik:

i)             Tabii/Naluri/Sikap Manusia
a.   Apakah ciri ciri asas manusia?
b.   Apakah kesan tabii manusia terhadap sistem politik?

ii)            Asal-usul masyarakat dan kerajaan/negara
a.   Apakah asal-usul masyarakat? Mengapa ianya dibentuk/berkembang?
b.   Apakah asal-usul kerajaan/negara? Mengapa ianya dibentuk/ berkembang

iii)          Kewajipan Politik (tugas, tanggungjawab, undang-undang)
a.   Mengapa rakyat mematuhi kerajaan?
b.   Mengapa rakyat patut mematuhi kerajaan, atau patutkah rakyat mematuhi kerajaan?
c.   Adakah ketidakpatuhan boleh sama sekali dijustifikasikan?
d.    Adakah revolusi boleh sama sekali dijustifikasikan?

iv)          Undang-Undang
a.   Apakah sifat dan dan fungsi (-fungsi) undang-undang?
b.   Patutkah penyusunan dan pengaturan masyarakat bergantung kepada keputusan langsung individu-individu, atau kepada set-set undang-undang dan peraturan yang meletakkan had ke atas semua anggota masyarakat, termasuk pemimpin politik – erti kata lain, ”rule of law”
c.   Patutkah diwujudkan suatu set undang-undang asas atau perlembagaan yang tidak boleh dipinda/tukar oleh proses-proses perudangan yang biasa?
      
v)           Kebebasan dan Liberty (hak – substantif dan prosedural)
a.   Adakah lelaki dan wanita bebas (dalam apa jua erti kata) daripada Kerajaan?
b.   Patutkah mereka bebas daripada Kerajaan?
c.   Andaikan terdapat jenis atau beberapa jenis Kebebasan yang boleh dimiliki dan diimpikan/diidamkan, apakah jenis yang sepatutnya dimiliki/diimpikan? Patutkah kebebasan-kebebasan ini bersifat terhad atau sebaliknya (mutlak)? Siapakah yang menetapkan had tersebut?
  
vi)          Persamaan
a.   Adakah seseorang individu secara ”semulajadi” bertaraf sama (dalam apa jua erti kata)?
b.   Patutkah mereka (dalam apa jua erti kata) bertaraf ”sama”?
c.   Andaikan terdapat jenis atau beberapa jenis ”Persamaan” yang boleh dimiliki dan diimpikan/diidamkan, apakah jenis yang sepatutnya dimiliki/diimpikan? Patutkah persamaan ini bersifat mutlak atau relatif? Sekiranya relatif, apakah kriteria yang patut digunakan untuk menentukan mereka? Siapakah yang menetapkan kriteria tersebut? Siapa yang menguatkuasakan kriteria tersebut?
 
vii)        Komuniti
a.     Patutkah hubungan antara individu dalam sesebuah kumpulan membentuk suatu pertalian yang diberi keutamaan lebih daripada keperluan dan kehendak anggota kumpulan tersebut?
b.     Sekira ianya diingini, bagaimana ia digalakkan?, Sekiranya tidak, bagaimana ia tidak digalakkan? Siapa yang tentukan?
 
viii)       Kuasa (autoriti)
a.    Patutkah mana-mana individu atau kumpulan memiliki keupayaan untuk mengawal, menentukan, atau mengarahkan tindakan individu/kumpulan yang lain?
b.    Sekira ianya diingini, apa bentuk (atau bentuk-bentuk) kuasa yang patut dimiliki, Patutkah kuasa bersifat mutlak atau terhad? Siapa yang menghadkannya dan bagaimana?

ix)          Keadilan
a.   Pada umumnya, adalah menjadi andaian bahawa keadilan merupakan seseuatu yang amat diingini/diidamkan. Namun, apa itu sebenarnya ”Keadilan”? Adalah ”keadilan” ini bersifat individu atau sosial?
b.   Siapakah yang menentukan ciri-ciri Keadilan? Siapakah yang menguatkuasakan ciri-ciri tersebut?

x)           Masyarakat dan Kerajaan
a.   Apakah tujuan sebenar sebuah masyarakat atau kerajaan diwujudkan?
b.   Siapakah yang menentukannya tujuan-tujuan tersebut, ataupun adakah tujuan-tujuan tersebut dipilih akibat kesedaran?

xi)          Struktur dan bentuk  Kerajaan
a.   Apakah bentuk kerajaan yang paling ideal/baik? Mengapa?
b.   Adakah wujudnya bentuk-bentuk kerajaan alternatif yang turut ideal/baik?


2.5.      Pemikiran/Falsafah Politik Tradisional, Moden dan Kontemporer

-      Pemikiran tradisional = purba-kala i.e. Plato, Pericles, Aristotle, Confucius, Mencius, Kautilya Al-Farabi, St. Augustine, St. Thomas Aquinas,  etc.
-      Pemikiran Moden = zaman “Enlightenment” (abad ke-16 – 19), i.e. Hobbes, Locke, Hume, Bentham, Mill, Rousseau, Smith, Burke, Owen, Russell, Hegel, Kant, Marx, etc.
-      Pemikiran Semasa = bermula abad ke-20 ; i.e. De Tocqueville, Hayek, Weber, Rawls, Berlin, Ronald Dworkin, Nietzsche, Foucault, Nozick, Friedman, Habermas, Waltzer, de Beauvoir, Anderson, etc.    
-      Persamaan = menyentuh tentang persoalan pokok yg sama
-      Perbezaan = keperluan dan interpretasi berdasarkan kepada perubahan masa, dan keadaan/konteks politik semasa.                  

DEMOKRASI

3.1 Pengenalan dan Definisi

3.1.1. Apa itu Demokrasi?

-      Istilah “demokrasi” = perkataan Yunani demos (rakyat) and kratos (pemerintahan) ; maksud “pemerintahan oleh rakyat”
-      Berhubungan dengan pelbagai jenis bentuk “pemerintahan oleh rakyat” sbg cth.  i) langsung, ii) partisipatif, and iii) berperwakilan
-      Perbezaan asas jenis-jenis demokrasi : i) langsung (apa jua jenis /bentuk kerajaan yg. mana keputusan politik ditentukan secara langsung oleh rakyat) ; ii) tidak langsung (apa jua jenis/bentuk kerajaan yang mana keputusan politik ditentukan bagi pihak rakyat oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat sendiri untuk mewakil/memperjuangkan kepentingan mereka di dalam kerajaan)
-      Definisi Abraham Lincoln = “Kerajaan Rakyat, Untuk Rakyat, dan Oleh Rakyat”
-      Definisi dan Makna lain yang berkaitan:
i)             Suatu bentuk berkerajaan dan amalan yang membenarkan rakyat menyuarakan/melafazkan kepentingan mereka tanpa halangan/paksaan/perasaan takut, bimbang, khuatir
ii)            Suatu sistem politik dalam mana rakyat diberi pilihan politik untuk menentukan pemerintah/kerajaan
  
-      “istilah” yang teramat popular – di(salah)gunakan oleh pelbagai bentuk sistem politik, termasuk mereka yang didakwa sebagai “tidak/kurang demokratik”, contoh DPRK
-      Pelbagai jenis demokrasi, i.e. i) demokrasi liberal; ii) demokrasi rakyat; iii) demokrasi terpimpin; iv) democracy aneka ragam/ala carte, v) demokrasi gaya Asia, etc.
-      Persoalan = adakah definisi dan makna “Demokrasi” suatu yang dikongsi bersama, bersifat objektif, dan sejagat, atau sebaliknya??
-      Disebabkan kepopularannya, semua pihak ingin berhubungkait dengan demokrasi; oleh itu, kata muafakat/konsensus mengenail makna sebenar demokrasi = terhad; pemikir politik moden berbeza pendapat/pandangan tentang “intipati kerajaan demokratik”
-      Demokrasi = teramat subjektif-normatif-evaluatif – i.e. “apa yang demokratik dianggap baik”, “apa yang sebaliknya, dianggap buruk” – tanggapan sedemikian menyebabkan idea/makna/definisi demokrasi semakin bersifat komplek/bercelaru/kabur/subjektif 

3.2. Latar Belakang Sejarah/Legasi Demokrasi

-      Wujud dan telah dibahas/fikir secara serius oleh para ahli fikir/falsafah sejak lebih 2,500 tahun yang lalu
-      Diamalkan oleh buah Negara-kota Yunani purbakala – i.e. Athens, Sparta (kaum wanita, orang asing, hamba abdi dikecualikan)
-      Ahli falsafah Yunani i.e. Plato dan Aristotle – amat kritikal terhadap idea “demokrasi” ketika abad ke-4 S.M.
-      Plato = “demokrasi…suatu bentuk kerajaan yang lemah, dan masyarakat yang tidak sempurna…hanya satu tahap lebih beik daripada pemerintahan tirani”; “rakyat mesti berpendidikan dan memiliki kesedaran politik yang tinggi demi membolehkan mereka menilai/mengenal-pasti apa yang “baik” dan “buruk” bagi kepentingan/manfaat bersama; kurangnya pendidikan/buta huruf dan kesedaran politik = senang dimanipulasi = penyalahgunaan demokrasi (peri pentingnya pendidikan golongan massa)
-      Plato = “keupayaan untuk memerintah/mentadbir suatu kemahiran yang jarang dimiliki…memerlukan kebolehan dan kepakaran yang tinggi/luas”, “justeru itu, adalah kurang rasional membenarkan rakyat menentukan bagaimana mereka patut diperintah, sama seperti ianya adalah kurang rasional membenarkan penumpang mengemudikan kapal yang diduduki mereka di lautan”
-      Aristotle = peraturan/undang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi tidak semestinya “ideal” (pemerintahan oleh rakyat vs pemerintahan berasaskan undang-undang); kecenderungan ke arah “tyranny of the majority” (Alexis de Tocqueville); “social danger of democracy – keadilan ditentukan oleh pihak majoriti cenderung bersifat kurang/ tidak adil terhadap pihak minoriti; Justeru itu, kerajaan ideal  = gabungan pemerintahan berperundangan dengan “philosopher king” and “rakyat/demos”
-      Abad ke-15 = dihidupkan semula oleh Niccolo Machiavelli dan golongan “republican” dan “civic humanist” di Italy
-      Abad ke-16 = John Lilburne (dan golongan levellers) menghubung kaitkan idea demokrasi dengan keadilan sosial; John Locke mempromosikan idea-idea demokratik dan menjustifikasikan revolusi (menentang ssitem monarki berkuasa mutlak) di dalam “Second Treatise” (see Two Treatises of Government - 1690); kemunculan teori “kontrak sosial” yang menjadi teras kepada demokrasi moden [liberal]
-      Abad ke-18 = idea diperhalusi oleh pemikir seperti Jean Jacque Rousseau (The Social Contract - 1762), Thomas Jefferson, Immanuel Kant, Baron de Montesquieu (Spirit of the Laws – berkenaan dengan pengasingan kuasa), etc. – membawa kepada revolusi demokratik yang terkenal i.e. Revolusi Perancis (1789) and Revolusi Amerika (1776)
-      Abad ke-19 = idea democratic daripada pemikir seperti James Mill, John Stuart Mill (On Liberty – 1859; Representative Government – 1861), Alexis de Tocqueville = menjadi idea pokok dalam lanskap politik Barat; mempromosikan idea liberalisme, individualistik, dan negara terhad/minimal (skop Negara/kerajaan dihadkan ke tahap seminima yang boleh untuk membanteras salahguna kuasa, penindasan, pemerintahan tirani oleh golongan majoriti; etc).
-      Abad ke-20 = proses pendemokrasian – teori/amalan politik didominasi oleh matlamat demokrasi, i.e. idea-idea daripada Joseph Schumpeter, Isaiah Berlin, John Rawl, Friedrich Hayek, Robert Nozick, etc.
-      Keruntuhan komunisme global memartabatkan demokrasi liberal = ideology politik terunggul zaman kontemporer
-      Demokrasi = hampir sejagat dianggap sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang absah pada hujung abad ke-20     

3.3. Keadaan/suasana sosial untuk perkembangan Demokrasi

-      Dlm perbincangan mengenai demokrasi, terdapat perbezaan di antara “Kerajaan Demokratik” dgn “Masyarakat Demokratik”
-      Kerajaan Demokratik merujuk kpd institusi-institusi politik sesebuah masyarakat; Masyarakat Demokratik merujuk kpd jenis institusi social dan tamadun = pra-syarat untuk Kerajaan Demokratik. Maksudnya, kemunculan Kerajaan Demokratik = bergantung kepada kewujudan Masyarakat Demokratik
-      Masyarakat Demokratik = “tamadun demokratik” (Lipson 1964); secara ideal patut terdiri daripada  i) masyarakat industri (maju); ii) majmuk dan berbeza dari segi ethnik & budaya; iii) ekonomi pasaran iv) masyarakat sivil; v) tahap persamaan sosial yang tinggi; vi) tahap celik huruf yang tinggi
-      Namun, keadaan ideal seperti ini lebih merujuk kpd masyrakat di Eropah Barat dan Amerika Utara (Negara Maju)
-      Persoalan Penting = Bagaimana pula dgn Negara/Dunia Sedang Membangun/Kurang Membangun/Mundur?; Bolehkah kerajaan Demokratik diperkenalkan, dan adakah ia praktikal?; Mestikan reformasi ekonomi dan kewujudan ekonomi pasaran dijadikan pra-syarat?; Sejauh manakah pentingnya masyarakat sivil kepada perjalanan politik demokratik?

-      Keadaan/suasana umum untuk perkembangan demokrasi:-
i)             Persamaan politik
ii)            Kebebasan politik
iii)          Demokrasi Berperlembagaan – pengasingan kuasa/pengawasan dan pengimbangan
iv)          Pendidikan – hubungan langsung di antara kadar celik huruf dengan kematangan/kesedaran politik = mempertingkatkan amalan-amalan demokratik
v)           Penyertaan politik – hak/tanggungjawab mengundi, menyertai sama ada secara langsung/tak langsung dalam pemerintahan/ pentadbiran; kebebasan menubuhkan pertubuhan/persatuan (sama ada pro-kerajaan/pembangkang)
vi)          Masyarakat yang serata dan setara – pengagihan kekayaan/harta di kalangan anggota masyarakat/warganegara secara adil dan seimbang, jurang ekonomi/pendapatan = minimal
vii)        Perpaduan Politik (di sebalik kemajmukan dan perbezaan nilai, kepercayaan, dan budaya etc)
viii)       Masyarakat yang bertolak ansur/bertoleransi – menghaormati satu sama lain, keupayaan berunding dan berkompromi (memberi dan menerima) demi penyelesaian masalah/isu kemasyarakatan secara harmoni; Kunci = mesti wujud dari dalam individu dan bukan hanya sekadar bergantung kepada perlembagaan dan pemerintahan berdasarkan undang-undang
  

3.4.   Model-model Demokrasi

-      Umumya, terdapat beberapa model demokrasi, yang termasuk :-

3.4.1. Model Klasik (cf. Jacobs 1997:16)

-      Beranggapan bahawa prosedur terbaik untuk membuat keputusan demi kebaikan bersama = rakyat mengundi calon individu dalam pilihanraya, dan calon-calon yang berjaya mesti berkumpul dan melaksanakan hasrat / kepentingan rakyat (Schumpeter 1950:250)
-      Tanggapan tersirat = rakyat mengetahui apakah yang terbaik di dalam kebaikan bersama atau kepentingan awam
-      Cara-cara bagaimana pegawai terpilih mewakili rakyat:-
i)             sebagai wakil/delegasi rakyat – mengemukakan pandangan para warga kawasan pilihanraya kepada parlimen, majlis perundangan
ii)            bertindak bebas daripada pandangan para warga kawasan pilihanraya, tetapi masih di bawah, apa yang dipersepsikan sebagai kepentingan warga kawasan yang diwakilinya
-      Model Klasik = calon yang terpilih, bertindak sebagai wakil, dan sepatutnya tidak memiliki kebebasan untuk membuat penilaian/ keputusan tentang apa yang dimaksudkan dengan kebaikan bersama/kepentingan awam

-      Masalah/Kepincangan dalam Model Klasik:
i)             Tanggapan bahawa rakyat memiliki kesedaran politik, berpendidikan/celik huruf, dan secara tulennya mengetahui apa yang tergolong dalam kepentingan awam (definisi “kepentingan awam” sendirinya adalah subjektif); Namun, dalam keadaan reality, rakyat pada kebayankan waktunya, adalah lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, atau kepentingan orang yang berada di sekeliling mereka (keluarga, jiran tetangga, kumpulan etnik, anak negeri, etc) 
ii)            Dalam keadaan realiti, parti/calonlah yang menawarkan pelbagai pandangan yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan sebagai kebaikan bersama (i.e. manifesto pilihanraya, platform parti etc.), . election manifesto/platform), manakala pengundi pula menerima pandangan mereka yang telah dipilih (maksudnya, pandangan/pendapat rakyat dibentuk/pengaruhi oleh ahli/wakil yang dipilih), dan bukan sebaliknya.
iii)          Tanggapan bahawa konsensus wujud di kalangan rakyat yang diwakili oleh seseorang wakil/ahli (dalam realiti, konsensus tidak wujud = pengundi cenderung mempunyai pendapat yang berbeza dan bercanggah)
iv)          Dakwaan yang kurang tepat bahawa rakyat akan senantiasa bertindak untuk kebaikan bersama (dasar untuk merealisasikan kebaikan bersama tidak semestinya popular, i.e. kenaikan cukai untuk mengurangkan defisit perbelanjaan kerajaan)

3.4.2. Model Elitis

-      “pemeritahan sekumpulan kecil” = keputusan politik di tangan elit politik/pemerintah demi memastikan kecekapan dan keberkesanan dalam pentadbiran dan pembuatan dasar; Namun, respon pada darjah tertentu terhadap suara/pendapat popular adalah diperlukan
-      Tanggapan tersirat = seseorang warga/pengundi biasa tidak mungkin memiliki pengetahuan dan/atau kesedaran politik yang mencukupi untuk membuat keputusan yang bernas (informed decision), atau mengambil bahagian secara “intelligent” dalam proses pembuatan keputusan;
-      Justeru itu, penyertaan rakyat dalam politik hanya terhad kepada pengundian elit-elit yang bertanding, dan elit yang terpilih berhak membuat keputusan yang dipersepsikan mereka sebagai berada dalam ruang lingkup “kepentingan” pengundi
-      Memiliki persamaan ciri dengan konsep “enlightened despots”/oligarki pemerintah (juga mencerminkan idea Plato dan Aristotle)
-      Kritikal terhadap model Klasik bahawa model tersebut tidak boleh berfungsi secara berkesan/praktikal dalam dunia moden (proses yang rumit, mengurangkan kecekapan)

 3.4.3. Model Pluralis

-      Satu sistem politik demokratik yang terdiri drpd. pelbagai kumpulan berkepentingan yang bersaing untuk mendapat kuasa tanpa wujudnya suatu pihak yang menjadi dominan
-      dianggap oleh penyokong sebagai sistem demokrasi berperwakilan yang terbaik – pluralisme melindungi rakyat daripada gejala pemusatan kuasa yang berlebihan di tangan yang terhad; membolehkan kepentingan yang pelbagai dalam sesebuah masyarakat dikemukakan
-      Para pengkritik berpendapat:
i)             Matlamat utama/terpenting para elit yang bertanding adalah untuk terus memegang tampuk kuasa, manakala nilai-nilai yang lain adalah bersifat “secondary” – Justeru itu, apa sahaja nilai boleh dianggap berharga dan dilindungi selagi ianya membawa kepentingan dan manfaat politik kepada kumpulan yang bersaing.
ii)            Bersifat eksklusif, kumpulan-kumpulan yang bersaing cenderung bekerjasama untuk mengekalkan status quo sistem, dan kedudukan masing-masing dalam sistem tersebut, bagi mengelakkan kemunculan kumpulan-kumpulan baru yang boleh meningkatkan persaingan untuk kuasa.
   
3.4.4. Model Partisipatif

-      Cuba untuk mempertingkatkan tahap penyertaan rakyat/warga di dalam proses demokrasi, bukan sekadar membuang undi sahaja, tetapi melalui penyertaan secara langsung dalam mempengaruhi pembuatan keputusan dan dasar-dasar yang mendatangkan kesan kepada kehidupan seharian
-      Berusaha untuk menggerakkan amalan demokrasi berperwakilan ke arah demokrasi langsung  
-      Menggalakkan perbincangan awam yang lebih mendalam/meluas ke atas isu-isu = juga berkaitan dengan idea ”deliberative democracy”


3.5. Jenis-jenis Demokrasi

-      Memandangkan sifatnya yang kompleks/subjektif/bercelaru, terdapat banyak jenis/bentuk demokrasi yang di antaranya termasuk:

3.5.1. Demokrasi Liberal

-      Dianggap oleh sesetengah orang sebagai bentuk demokrasi yang paling ideal/sempurna; selari dengan frasa “kerajaan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” , dan ideologi “liberalisme”
-      Ciri-ciri : i) pilihanraya yang terbuka, bebas dan adil (serta konsisten), dan hak untuk mengundi (atau tidak mengundi); ii) pemerintahan majoriti; perlindungan hak/kepentingan minoriti; iii) menekankan masyarakat sivil (i.e. peranan kumpulan berkepentingan/pendesak, kesatuan sekerja, etc) dan hak sivil, i.e. kebebasan berfikir, bersuara, berakhbar, berkumpul, beragama, bergerak, kebebasan daripada penahanan yang salah di sisi undang-undang/penahanan tanpa perbicaraan, etc.; iv) pengasingan kuasa – legislatif, eksekutif, dan kehakiman, serta pengawasan dan pengimbangan;  v) disentralisasi/ penyahpusatan  sistem politik; vi) individualisme – hak individu lebih penting daripada masyarakat; viii) hak memiliki harta


3.5.2. Demokrasi Sosial

-      “perlanjutan logik demokrasi liberal…ke alam swasta/persendirian”, yang pada pandangan golongan liberal, tidak sepatutnya berpandukan prinsip-prinsip demokrasi, i.e. alam ekonomi (Gutmann 1999: 416)
-      Melibatkan campur tangan kerajaan di dalam :  i) pembuatan keputusan ekonomi oleh kerajaan (siapa dapat apa, bila, bagaimana, berapa, dan mengapa) i.e. model ekonomi Keynesian; dan ii) negara kebajikan (welfare state) – i.e. hal ehwal peribadi rakyat/keluarga/ indvidu; pendidikan; penjagaan kanak-kanak, etc. 

3.5.3. Demokrasi Terpimpin

3.5.4. Demokrasi Totalitarian

3.5.5. Demokrasi Aneka Ragam/Pilihan (A la carte)


3.6. The Principles of Democracy

-      Elemen asas Demokrasi yang umum/hampir diterima sejagat adalah:

i)             Penglibatan rakyat di dalam politik dan pembuatan keputusan
ii)            Sistem perwakilan
iii)          Pemerintahan berasaskan undang-undang (rule of law)
iv)          Sistem pilihanraya – pilihanraya yang bebas/adil berdasarkan kpd. “the will of the majority rules”
v)           persamaan pada darjah yang tertentu di kalangan rakyat
vi)          pendidikan dan kadar celik huruf

3.6.1. Penglibatan Rakyat

-      ciri yang paling asas dalam mana-mana sistem demokrasi (ciri penentu demokrasi = rakyat harus terlibat di dalam proses pembuatan keputusan politik, sama ada secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih mereka)
-      dua kaedah penglibatan rakyat:
1)      demokrasi langsung – penglibatan/penyertaan rakyat secara peribadi dalam perbincangan dan pengundian ke atas isu-isu; membahas dan mengundi ke atas semua undang-undang/ dasar, akta dsbnya.
2)       Demokrasi berperwakilan – rakyat memilih anggota rakyat yang lain untuk mewakili kepentingan bagi pihak mereka

-      Demokrasi langsung = jarang diamalkan dalam pentadbiran sesebuah Negara di dunia kontemporer (hanya wujud di sesetengah Negara-kota Yunani purba); namun, ia wujud di peringkat yang lebih rendah, cth. Kumpulan, kelas, organisasi, etc.
-      Demokrasi berperwakilan = biasa diamalkan di dalam enitit politik yang lebih besar/kompleks, cthnya. pilihan raya kerajaan tempatan, pilihan raya peringkat kerajaan negeri dan peringkat kebangsaan

-      Bentuk-bentuk penyertaan rakyat yang lain:
i)             Penyertaan aktif dalam parti politik/kumpulan berkepentingan;
ii)            Menghadiri mesyuarat politik, perhimpunan awam politik (public rallies),  dsbnya
iii)          Mengadakan perbicangan/diskusi politik (secara peribadi/formal)
iv)          Berjumpa dengan pegawai awam berkenaan dengan isu awam
v)           Menyokong kuat isu-isu pilihanraya yg. spesifik, i.e. alam sekitar, dasar ekonomi, etc. melalui petitions dan referendum

-      Penyertaan rakyat = penting, menjadikan rakyat lebih berkesedaran akan isu-isu/meluaskan perspektif politik rakyat; menanam “sense of responsibility” dan , ”belonging to a community”
-      Namun, kecenderungan untuk bersikap endah tidak endah (political apathy) = tinggi, i.e. kadar pembuangan undi yang rendah dalam pilihan raya (mungkin disebabkan “hak untuk tidak mengundi”)
-      Walau bagaimanapun, keputusan akan tetap dibuat walupun seseorang itu tidak mengundi, justeru itu, adalah lebih baik untuk melibatkan diri/atau sebaliknya???

-      Persoalan untuk difikirkan:-
i)             Adakah tahap kegagalan membuang undi yang tinggi menjejaskan demokrasi?
ii)            Adakah pengundian/penyertaan/penglibatan politik itu penting?

-      3 model demokrasi i.e. Elitis, Pluralis, and Korporatis berkongsi tanggapan = demokrasi boleh berfungsi secara agak berkesan dengan tahap penglibatan/penyertaan rakyat yang rendah
-      Model Partisipatif berpendapat bahawa demokrasi = tidak dapat berfungsi dengan baik, justeru, perlu diwujudkan cara-cara untuk mempertingkatkan tahap penglibatan/penyertaan rakyat

3.6.2. Sistem Perwakilan

-      Di dalam dunia moden, demokrasi langsung = tidak praktikal/sesuai akibat saiz populasi, kepentingan yang pelbagai, dan sifat kompleks isu-isu yang terlibat = tidak mungkin boleh berfungsi secara efisien/berkesan (cth. proses-proses pembuatan keputusan & dasar)
-      Penubuhan bentuk-bentuk sistem perwakilan yang tertentu = suatu keperluan
-      Terdapat 2 pendekatan utama dalam menentukan hubungan di antara seseorg wakil dengan rakyat yang diwakili beliau:
i)             Mewakili kepentingan rakyat secara langsung dan menyeluruh dengan menyuarakan kepentingan mereka yang pelbagai setepat yang mampu (menangani isu yang melibatkan rakyat yang diwakilinya secara langsung)
ii)            Mewakili secara tak langsung di mana wakil mengambil posisi sebagai seorg yang dipilih untuk membuat keputusan terbaik bagi masyarakat dan nasion secara menyeluruh (menangani isu-isu yang tidak berkaitan secara langsung dengan rakyat yang diwakilinya i.e. isu-isu antarabangsa/berkaitan dengan dasar luar) 
-      Dalam realiti, kebanyakan wakil rakyat mengamalkan kedua-dua pendekatan, dalam mana salah satunya akan diberi keutamaan pada waktu-waktu dan konteks politik yang tertentu.
-      Sistem perwakilan yang biasa wujud dlm demokrasi moden:
i)             single-seat/member constituency/district and multiple-seat constituency/district (berdasarkan majority mudah dan sistem “first-pass-the-post”),
ii)            Proportional Representation (PR) (berdasarkan undi popular)

-      Persoalan untuk direnungi: Sistem mana yang lebih baik, adil dan saksama? Mengapa?

3.6.3.  Pemerintahan berasaskan undang-undang (Rule of Law)

-      Kedaulatan dan keabsahan undang-undang, setiap individu adalah saa di sisi undang-undang, tiada sesiapa yang berkedudukan lebih tinggi daripada undang-undang (dikecualikan)
-      Lon Fuller (1971) = set prinsip-prinsip yang menentukan “internal morality of law”, yang mana semua sistem undang-undang sepatutnya bertekad untuk mencapainya, demi memastikan pemerintahan berasaskan undang-undang dipertahankan:

i)             Undang-undang sepatutnya bersifat umum – menentukan piawaian umum perlaksanaan
ii)            Undang-undang seharusnya diisytiharkan dan diwar-warkan kepada mereka yang terletak di bawah pangkuannya
iii)          Undang-undang seharusnya bersifat “prospective” dan bukannya “retroactive” (tingkah laku rakyat hanya berpandu kepada undnag-undnag yang sedia ada dan bukannya undang-undnag masa hadapan)
iv)          Undang-undnag seharusnya bersifat jelas
v)           Percanggahan tidak seharusnya wujud dalam undnag-undang
vi)          Undang-undang tidak seharusnya membuat permintaan yang tidak berkemungkinan boleh dipenuhi
vii)        Undang-undang tidak seharusnya diubah/dipinda secara kerap 
viii)       Keselarasan antara tindakan rasmi dan undang-undang
   (cf. Ten 1999: 396)

-      Namun, bukanlah suatu yang mudah untuk mempertahankan “rule of law”:
i)             Tidak semua undang-undang didefinisi secara jelas,
ii)            Tidak semua pihak yang bersetuju dengan maksud/intepretasinya,
iii)          Terdapat sesetengah undang-undang yang bercanggah, atau kelihatan bercanggah dengan undang-undang yang lain 
                                                                              (Sargent 2003: 54)

3.6.4.   Sistem Pilihanraya

-      Mekanisme/platform asas dalam sistem politik demokratik
-      Teramat penting = dilihat umum sevagai satu-satunya bentuk oenyertaan politik yang realistik bagi seseorang rakyat/individu yang hidup di dalam sebuah masyarakat yang besar, moden dan semakin kompleks
-      Sistem pilihanraya = pengukur untuk mengukur tahap demokrasi; pilihanraya demokratik = sine qua non untuk ”kerajaan baik”
-      Turut diguna-pakai oleh negara-negara “demokratik” sebagai “alat legitimasi” untuk terus berkuasa (see Taylor 1996; Lai 2000)
-      Pilihanraya demokratik mesti bersifat:
i)             bebas ; dan
ii)            adil   

-      Dahl, Mackenzie, etc (qf. Rachagan 1993:2) = keperluan asas untuk sebuah pilihanraya yang bebas dan adil perlu merangkumi:
i)             Sebuah badan bebas yang jujur, dan kompeten, untuk mengendalikan pilihanraya (i.e. Suruhanjaya pilihanraya yang bebas)
ii)            Sistem pilihanraya yang memberi gambaran tepat dan setara mengenai jumlah undi yang diterima dan jumlah perwakilan yang diberikan kepada parti-parti yg bertanding
iii)          Hak mengundi bagi rakyat dewasa (i.e. umur 21 & ke atas)
iv)          Pilihanraya yang kerap dan konsisten mengikut tempoh yang ditetapkan (i.e. setiap 4-5 years)
v)           Peluang yang terbuka dan adil  untuk bertanding, dan dalam menubuhkan parti, serta menentukan calon
vi)          Sistem parti yang maju – mampu menawarkan dasar-dasar/mengenalpasti apa yang dianggap kepentingan awam kepada bakal pengundi
vii)        Kesemua kerusi di dalam badan perundangan utama mesti ditandingi secara terbuka
viii)       Peluang yang terbuka dan adil bagi parti-parti yang bertanding untuk berkempen
ix)          Peluang yang adil untuk liputan media bagi calon-calon utama
x)           Undi dibuang secara bebas dan rahsia; dikira dan dilaporkan secara ikhlas, calon yang menang harus dilantik sebagai wakil sehingga tempoh perwakilan tamat
xi)          Kehakiman yang bebas untuk menafsir undang-undang pilihanraya
(qf. Rachagan 1993:2)  

-      Masalah/Penyelewengan yang berpotensi berlaku:
i)             Pilihanraya sebagai alat politik
ii)            Kepincangan sistem pilihanraya = sistem PR lwn. majority-mudah/“first pass the post” dalam “single member districts/constituencies”
iii)          Bentuk “penyelewengan” pilihanraya yang lain = delimitasi kawasan pilihanraya & masalah “malapportionment” dan “gerrymandering”
                    (lihat Lai 2002)


HYPOTHETICAL MODELS OF GERRYMANDERING

-      Contoh dakwaan “malapportionment” di Malaysia – i) Putrajaya (6,008 pengundi); Kapar (lebih 112,000 pengundi) (PRU12); ii) 112 kerusi parlimen yang terkecil (majority mudah) hanya meliputi 33.8% daripada keseluruhan pengundi (Malaysia Chronicle 25/04/2012)
  

3.6.5.    Persamaan

-      Suatu konsep yang senantiasa dipertikai/bahaskan= = konsep yang amat penting dalam pemikiran politik abad ke-20
-      Suatu konsep yang umum – boleh dikategorikan kepada 5 jenis:
i)             Persamaan Politik
ii)            Persamaan di sisi Undang-undnag
iii)          Persamaan Peluang
iv)          Persamaan Ekonomi
v)           Persamaan Sosial


3.6.5.1 Persamaan Politik

-      Dianggap sebagai bentuk persamaan yang paling asas
-      Amnya, termasuk: a) persamaan dalam pengundian; b) pertandingan politik/pilihanraya; c) pengaruh politik

a)   Persamaan dalam pengundian =  seharusnya termasuk:
i)             Akses yang berpatutan untuk individu ke stesen pengundian
ii)            Kebebasan pilihan dan pembuangan undi
iii)          Setiap undi sama nilai/beratnya dengan undi yang lain

-      Masalah yang timbul dalam realiti =
i)             Persoalan kewarganegaraan dan taraf permastautin tetap
ii)            Keperluan umur
iii)          Kehilangan hak mengundi (i.e. penjenayah)
iv)          Diskriminasi umur, jantina, dan ras
v)           Pilihan Wakil
vi)          “Malapportionment” dan “gerrymandering”

      b)  Pertandingan Politik
-      Sesiapa yang diberi hak mengundi = peluang yang sama dipilih sebagai wakil rakyat/dalam jawatan awam
-      Namun, halangan yang berpotensi = i) kekayaan calon; ii) halangan sosial i.e. jantina, ras/etnik, agama, etc. 
c)     Pengaruh Politik
-      Persamaa pengaruh politik di kalangan rakyat/warganegara tanpa mengambil kira ras, agama, jantina, kelas ekonomi, kasta sosial, etc. (tidak dihalang oleh halangan bersifat “formal”)
-      Dalam realiti, bukan mudah untuk realisasi – walaupun undang-undang wujud untuk mempromosikan persamaan sedemikian, halangan-halangan “informal” masih meluas akibat sikap semulajadi manusia

3.6.5.2.     Persamaan di sisi Undang-undang

-      Dianggap sebagai antara matlamat demokrasi yang paling jelas (Sargent 2003:61)
-      Kesemua rakyat/orang mesti menerima layanan yang adil, saksama, dan sama oleh sistem undang-undang
-      Keadilan seharusnya bersifat “buta warna/ras/agama/jantina/status”

3.6.5.3. Persamaan Peluang

-      Merujuk kpd. Keupayaan dan mobiliti setiap individu utk. bergerak ke atas/bawah tangga sosial (hierarki/kelas sosial dan ekonomi di dalam sesebuah masyarakat), bergantung kpd. keupayaan seseorang
-      Tiada “artificial barrier/halangan buatan” untuk menghalang seseorang daripada mencapai apa yang ianya berupaya mencapai melalui usaha gigih dan kecekapan (qf Sargent 2003: 60)
-      “artificial barriers” = ras, etnik, jantina, agama, kasta, orientasi seks, bangsa, elemen primordial, etc.
-      Dalam realiti, persamaan peluang = bergantung kepada status “nilai” yang diberikan kepada elemen material (kekayaan/wang/harta) vs. non-material (aristokrasi/kedudukan keagamaan/pendidikan/etc.)

3.6.5.4. Persamaan Ekonomi

-      Makna yang subjektif dan senantiasa dipertikai/bahaskan
-      Takrifan yang sempit = setiap individu sepatutnya memperolehi pendapatan yang sama secara relatif – tiada seorang yang lebih kaya daripada yang yang lain secara mendadak
-      Secara realistik = seharusnya berkenaan dengan persamaan peluang ekonomi, i.e. pekerjaan, kontrak perniagaan, tender, etc. (bukan persamaan kedudukan kewangan)
-      Menurut Sargent (2003), idea yang tersirat = menjamin tahap keselamatan ekonomi yang minima bagi setiap individu di dalam sesebuah masyarakat; keselamatan lebih penting drpd. persamaan
-      Hujah utama = kemiskinan yang ekstrem menjejaskan penyertaan secara berkesan dalam masyarakat, i.e. pendidikan yang terhad (kelas menengah vs bawahan/miskin – mainan kanak-kanak buku, pendidikan awalan i.e. pra-sekolah, panduan ibubapa, usia pembelajaran kritikal; etc.)
-      Terdapat pengecualian – tetapi majoriti = kejayaan yang terhad dalam meningkatkan taraf hidup dan kedudukan dalam strata sosial secara signifikan

-      Persoalan untuk direnungi:
i)             Adakah ketaksamaan pendapatan/kewangan memberi kesan secara negatif ke atas persamaan peluang ekonomi?
ii)            Sejauh manakah ketaksamaan sedemikian harus ditoleransi/dibenarkan berlaku?
iii)          Bagaimana jurang pendapatan/ekonomi boleh dikurangkan?

3.6.5.5.    Persamaan Sosial

-      Turut dilihat sebagai “quality of respect” – satu nilai yang paling rumit untuk dikenalpasti
-      Asas kemanusiaan = kepercayaan bahawa semua umat manusia adalah sama taraf dan seharusnys diberi penghormatan yang sama
-      Dalam pengertian yang sempit = peluang yang sama untuk menyertai kehidupan sosial, i.e. menganggotai sesebuah kelab/persatuan, melawat/menggunakan kemudahan awam, i.e. pengangkutan, pusat membeli-belah/kedai, menghadiri sekolah/universiti, etc.
-      Namun, ketaksamaan sosial boleh diperdalamkan oleh penyertaan secara selektif/eksklusif dalam aktiviti sosial, i.e. golongan berada vs. miskin dan jenis sekolah yang dihadiri, pengangkutan yang diambil/guna; kemudahan sukan yang diguna pakai
-      Persoalan untuk direnungi:
i)             Sekiranya umat manusia diberi penghormatan yang sama taraf atas alasan bahawa mereka adalah manusia, bagaimana pula dengan “binatang/haiwan”? (hak binatang/haiwan??)
ii)            Dalam aspek pendidikan, patutkah diwujudkan sekolah/IPT khas/eksklusif bagi pelajar elit, atau patutkah semua sekolah/IPT bersifat “tanpa kelas”?   
3.7.      Kebebasan, Liberti, dan Hak

-      Definisi berbeza dalam ertikata yang sempit – namun, sering digunakan secara silih berganti
-      Kebebasan = ertikata umum (keupayaan untuk melakukan sesuatu tanpa rasa takut, bimbang, atau pilih kasih, dan tanpa halangan, atau dengan halangan yang terhad)
-      Liberti = merujuk secara spesiifk kepada kebebasan politik dan sosial
-      Hak = jenis kebebasan spesifik yang dijamin oleh undang-undang (Sargent 2003: 63)
-      Tiada wujudnya apa yang dikatakan “kebebasan yang bersifat mutlak” (i.e. kebebasan daripada melakukan fungsi-fungsi kehidupan yang asas – makan, minum, tidur, etc)
-      Masyarakat Demokratik = seharusnya bersifat agak bebas, terbuka, dan dikawal secara terhad

3.7.1. Hak : Antara Hak Asasi dan Hak Sivil

-      Hak Asasi = hak yang dimiliki atau seharusnya dimiliki manusia; lebih dikenali pada zaman semasa sebagai “Hak manusia”
-      Hak Sivil = hak yang diberikan/dikurniakan oleh kerajaan
-      Kedua-duanya jarang dibezakan dalam dunia kontemporer; semua jenis hak = hak sivil
-      Hak = kerajaan minimal, campurtangan kerajaan yang terhad dalam aspek kehidupan yang tertentu; i.e. berfikir, bersuara, berakhbar, berhimpun, beragama
-      Hak Asasi/Semulajdi yang paling mustahak = hak asasi manusia = hak untuk perlindungan-diri (self-preservation) = hak untuk menjamin “keperluan asas yang minima” untuk terus hidup (survive) dalam masyarakat, i.e. makanan, tempat perlindungan, pakaian.
-      Artikel 22 Deklarasi Sejagat Hak Manusia (1948) oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB/UN) mendefinisikan hak manusia sebagai:

everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social, and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality” 
(UN Charter 1948 qf. Sargent 2003: 66)
-      Peranan ”talam dua muka” kerajaan = i) pengongkong liberti/hak; ii) pelindung liberti/hak

3.7.2.    Liberti

-      Liberti yang biasanya dikenal pasti (jenis kebebasan politik & sosial):
i)             Hak mengundi (atau tidak)
ii)            Kebebasan berfikir
iii)          Kebebasan bersuara
iv)          Kebebasan berakhbar
v)           Kebebasan berhimpun
vi)          Kebebasan beragama
vii)        Kebebasan bergerak
viii)       Kebebasan daripada layanan secara rambang/sewenang-wenang oleh sistem politik dan undang-undang (bermaksud bahawa kerajaan mesti melindungi rakyat daripada kerajaan itu sendiri; melindungi rakyat daripada kerajaan; individu mesti diberi layanan yang adil oleh sistem)
         (cf. Sargent 2003: 67)

-      Bentuk liberti/kebebasan sivil yang dibahaskan pada era kontemporer (tetapi yang kurang bersifat sejagat):
i)             Kebebasan maklumat/informasi (vs. akta rahsia)
ii)            Hak untuk mati (i.e. euthanasia)
iii)          Hak mengugurkan kandungan (pro-kehidupan vs. pro-pilihan)
iv)          Hak memilih orientasi seksual (i.e. hak golongan homoseksual)
v)           Kebebasan daripada hukuman yang zalim dan bersifat tidak konvensional (i.e. hukuman mati, penyeksaan)

-      Beberapa persoalan untuk direnungi:

i)             Adakah semua, atau sesetengah kebebasan bernilai sejagat?
ii)            Patutkah kesemua, atau sesetengah daripada kebebasan yang dinyatakan bersifat mutlak?
iii)          Bagaimana pula dengan potensi penyelewengan/penganiayaan/ penyalahgunaan kebebasan bersuara, i.e. menyebar fitnah, dakyah, maklumat yang separa-benar, memutar belit fakta?
iv)          Bagaimana pula dengan penerbitan bahan lucah/pornografi? Patutkah diadakan kawalan/halangan? Sekira ya, bagaimana pula dengan bahan-bahan/artifak berhubungkait dengan budaya/seni? Sekira tidak, bagaimana pula dengan perlindungan dan hak wanita dan kanak-kanak (dan lelaki) daripada penganiayaan yang berkenaan?
v)           Bagaimana pula dengan bahaya yang bersabit dengan penerbitan bahan yang bertujuan memporak-perandakan kestabilan awam/ mencetuskan ketidakstabilan awam?? 
vi)          Bagaimana pula dengan amalan “sensationalisation” isu-isu oleh pihak media (bad news is good news)?
vii)        Bagaimana pula dengan pencabulan keperibadian individu oleh pihak media, i.e. budaya “paparazzi”, etc.   
viii)       Patutkah demonstrasi dan perhimpunan yang boleh mencetuskan ketegangan/ketidakstabilan/keganasan dibenarkan? Sekiranya tidak, apakah had yang sepatutnya?
ix)          Patutkah hukuman bersifat penyeksaan dan/atau hukuman mati disokong/digalakkan/dibenarkan?
x)           Patutkan “penahanan tanpa perbicaraan” dibenarkan?


3.8.  Trend Semasa

-      Tiada perubahan dalam prinsip-prinsip demokrasi – Cuma perbezaan interpretasi

3.8.1. Demokratisasi/pendemokrasian

-      Ideologi politik yang paling dominan dan diterima secara meluas dalam dunia kontemporer
-      Sejak keruntuhan komunisme sedunia/global  dan penularan proses globalisasi = penyebaran demokrasi = proses pendemokrasian, i.e. negara-negara bekas sosialis/komunis, Dunia Ke-3.
-      pendemokrasian = proses penubuhan/pembentukan:-
i)             institusi-institusi demokratik
ii)            prosedur-prosedur demokratik
iii)          budaya demokratik (boleh dianggap yang paling penting/asas)

-      Namun, demokrasi di kebanyakan negara-negara sedemikian = agak rapuh, dipersoal/dikhuatiri
-      Penyokong demokrasi liberal melihat negara-negara tersebut = demokrasi kurang tulen/tidak demokratik sepenuhnya
-      Kebanyakan negara dalam proses pendemokrasian dilokasikan dalam kontinum antara autoritarian dan  demokrasi; autoritarian ke    semi-autoritarian ke semi-demokrasi ke demokrasi
-      Pengkritik demkrasi liberal = tak bersifat sejagat, berasaskan budaya politik, nilai pengalaman, dan konteks politik masyarakat Barat = justeru itu, cenderung berkonflik dengan tradisi/amalan/budaya politik Oriental/Timur
-      Model demokrasi alternatif, i.e. “Asian-style democracy” perdebatan pada dekad 1990s (kombinasi beberapa nilai/prinsip/institusi /prosedur demokrasi yang diterima sejagat dengan budaya/norma/ nilai tradisional

-      Persoalan untuk direnungi:
i)             Adakah kewujudan institusi dan prosedur demokratik, i.e. pilihanraya, perlembagaan demokratik, etc. menjadikan sesebuah negara benar-benar demokratik?
ii)            Adakah nilai-nilai demokrasi liberal bersifat sejagat?
iii)          Adakah nilai-nilai demokrasi liberal dibentuk/dipengaruhi secara besar-besaran oleh budaya/konteks politik Barat?
iv)          Adakah demokrasi liberal bercanggah dengan budaya politik tradisional Oriental/Timur?
v)           Adakah budaya politik Oriental/Timur benar-benar bersifat demokratik atau sebalik?    

3.8.2. Masyarakat Sivil

-      Amnya merujuk kepada 

…set of largely voluntary associations and interactions….that operate outside the formal political system and thus outside its control, in which people learn (to appreciate and uphold)… key democratic values”
                                                                                 (Sargent 2003: 74)

-      Masyarakat sivil yang sihat = syarat penting untuk menubuhkan budaya dan sistem demokrasi
-      Contoh:  organsasi bukan-kerajaan (NGOs), kumpulan berkepentingan/pendesak, syarikat swasta, etc.3.8.3. Hak Kumpulan
  
-      Merujuk kepada hak-hak sekumpulan manusia yang spesifik yang berkongsi identiti/pertalian/ikatan (i.e. etnik/ras, agama, bahasa, orientasi seksual, etc.) daripada hukuman/penganiayaan, dan ancaman terhadap identiti mereka.

-      Pendekatan semasa untuk melindungi dan mempertahankan hak kumpulan

i)             Multiculturalism/Kepelbagaian Budaya – merujuk kepada perdebatan mengenai hak majoriti vs minoriti
ii)             Diversity/Difference (Kepelbagaian/Perbezaan) – konsep yang mengiktirafkan bahawa kepelbagaian atau perbezaan adalah penting, baik, dan amat bernilai; i.e. slogan seperti “Unity in Diversity” (Perpaduan dalam Kepelbagaian)
iii)          Consociationalism (Permuafakatan) – idea perkongsian kuasa politik di antara kumpulan berbeza, i.e. Alliance/Perikatan, National Front/Barisan Nasional di Malaysia 


3.9.  Percanggahan Demokrasi

Di antara percanggahan yang wujud dalam demokrasi:

i) dilema of pilihan individu diletakkan dibawah kehendak popular

-      i.e. kecenderungan individu ke atas sesuatu undang-undang/dasar, tetapi terpaksa menerima undang-undang/dasar yang bercanggah yang dipilih oleh kumpulan majoriti; mengundi parti yang kalah tetapi terpaksa menerima akta yang diluluskan oleh parti pencabar yang berjaya (Goodwin 2007: 302)
-      i.e. kepercayaan moral “contradictory” seseorang yang merokok - “mengharamkan merokok adalah salah”; “mengharamkan merokok adalah tindakan yang betul sekiranya majoriti menganggapnya sebagai betul” = justeru itu, dilemma moral mengenai dasar untuk mengharamkan kegiatan merokok = kedua-duanya betul dan salah pada waktu yang sama 

ii) Masalah berkenaan dengan kumpulan minoriti

-      melibatkan dilema percanggahan di antara prinsip-prinsip asas demokrasi mengenai “the will of the majority rules” dengan prinsip/nilai yang lain seperti keadilan, dan persamaan
-      i.e. minoriti cenderung tidak bersetuju bahawa pendapat majoriti adalah sentiasa betul ; begitu juga dengan undang-undang pihak majoriti yang tidak semestinya adil dan saksama terhadap kumpulan minoriti – justeru itu, minoriti mungkin mempersoalkan keabsahan dan nilai demokrasi itu sendiri
-      Penyelesaian = penginstitusian kedudukan minoriti
-      Namun, menurut Goodwin, “to institutionalize the position of minorities goes against democratic equality, while to leave their cause to the good nature of the majority will in many cases mean that they may suffer injustice or even oppression” (Goodwin 2007: 305) 

KAPITALISME DAN DEMOKRASI

4.1. Pengenalan

-      Kapitalisme dan Sosialisme = dua jenis sistem ekonomi yang berbeza yang memiliki hubungan kompleks dengan idea demokrasi
-      Kepada sesetengah pihak, kapiltalisme mempunyai hubungan rapat dengan Demokrasi, manakala yang lain, Sosialisme dan Demokrasi = pasangan yang ideal/sempurna
-      Kedua-dua gol. kapitalis and sosialis mendakwa masing-masing sebagai ideology yang paling demokratik dalam erti kata ekonomi, i.e. demokrat yang tulen
-      Masing-masing melihat satu sama lain (kapitalis melihat sosialis, dan vice versa) sebagai membawa konotasi negatif/ istilah pantang (taboo)
-      Umumnya = terdapat kekeliruan dan percanggahan yang besar di antara kedua-dua jenis sistem ekonomi tersebut
-      Kedua-dua sistem boleh bergabung kukuh, sama ada dengan sistem politik demokratik atau sistem politik authoritarian, i.e. demokrasi sosialis, negara totalitarian, demokrasi kapitalis.


4.2. Kapitalisme (Kapitalisme Demokratik)

 4.2.1. Kata-kata Pendahuluan

-      Hubungan rapat dengan demokrasi liberal, dan sepertinya – dilihat pada hari ini sebagai sistem ekonomi yang dominan di dunia semasa, sejak keruntuhan sosialisme/komunisme authoritarian yang menandakan tamatnya Perang Dingin; apa yg. gol. cendekiawan mendakwa sebagai “the liberal hour” (waktu liberal) (Balaam & Veseth 2005) dan “end of history” (tamatnya sejarah) (Fukuyama)
-      Perluasan kapitalisme global dan kemunculan sebuah ekonomi global yang bersifat kapitalis – malahan negara sosialis/komunis seperti R.R.China, Rusia, dan Vietnam telah mengamalkan refomasi pro-pasaran dan polisi ekonomi bersifat pasaran, manakala negara-negara bekas Blok Timur pula semakin berusaha menyertai pasaran tunggal Kesatuan Eropah (EU single market)


4.2.2. Idea-idea Umum, Andaian, dan Ciri-ciri Kapitalisme

-      Kata Kunci = Capital (kekayaan/pendapatan/wang/keuntungan)
-      Kapitalisme menekankan idea “pasaran bebas”, atau kebebasan individu dalam pasaran; secara tradisionalnya dan dengan popular digelar free market capitalism or laissez-faire capitalism
-      Ciri-ciri Umum Kapitalisme (laissez-faire economy)
i)             Pemilikan harta secara individu/persendirian
ii)            Tiada had undang-undang dalam pengumpulan/pemilikan harta/kekayaan
iii)          Tiada atau campurtangan kerajaan yg amat terhad dalam ekonomi
iv)          Motif keuntungan = daya penggerak utama; berdasarkan keupayaan dan inisiatif individu; permaksimuman keuntungan = meminimakan kos pengeluaran + penentuan harga barangan/perkihdmatan yang kompetitif
v)           Keuntungan sebagai kayu pengukur kecekapan; i.e. keuntungan tinggi = cekap/efisien
vi)          Persaingan terbuka dalam menentukan “siapa dapat apa, bila, bagaimana, berapa, dan mengapa”

                                                        (adapted from Sargent 2003:83)

-      Bapa pemikiran intelek Kapitalisme = Adam Smith (1723-1790) – buku terkenal bertajuk The Wealth of Nation; yang lain termasuk David Ricardo, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek, Milton Friedman (Chicago School); etc.
-      Andaian/hujahan Smith = sikap manusia digerakkan dan dimotivasi secara paling berkesan oleh “kepentingan sendiri” (self-interest); tidak semestinya suatu sikap yang negative/buruk; boleh bersifat membina (constructive) dan mendatangkan manfaat/kelebihan  kepada masyarakat yang dilihat oleh golongan liberal sebagai suatu permainan “positive-sum”
-      Andaian tentang “Tabii manusia” = kompetitif secara membina; dipimpin oleh akal dan bukannya emosi (Balaam & Veseth 2005: 48)
-      “Positive-sum game” = semua pihak berpotensi meraih keuntungan, tanpa perlu mengadaikan kepentingan pihak lain (i.e. barter trade)   
-      Menurut Smith, untuk mewujudkan sistem ekonomi yang paling berkesan/cekap demi kepentingan semua pihak = i) individu seharusnya bebas untuk membuat keputusan ekonomi (makna pasaran bebas), and bebas  untuk mengejar kepentingan masing-masing (keuntungan)
-      Andaian = ekonomi akan menjadi cekap hasil daripada: i) persaingan terbuka, dan ii) motivasi untuk memaksimumkan keuntungan membawa kepada peningkatan kecekapan dalam produktiviti dan pengurangan kos pengeluaran
-      Menekankan kepentingan “invisible hand” dalam ekonomi = “mekanisme harga pasaran” (teori permintaan dan penawaran); dan secara idealnya tiada, atau campurtangan kerajaan yang minima dalam ekonomi
-      Menurut Smith, negara/kerajaan memiliki “potensi penganiayaan” (“abusive potentials”) = “merbahaya” dan “tidak boleh dipercayai”; Hujahannya = penglibatan/campurtangan kerajaan boleh membawa kepada gangguan dan seterusnya kepincangan struktur dlm. ekonomi i.e. distortion of price and supply
-      Peranan Kerajaan seharusnya = minima = mewujudkan suasana penginstitusian yang sesuai/kondusif (i.e. mewujudkan sistem perundangan, sistem keselamatan dan pertahanan nasional, mencetak wang, etc) yang dapat membantu dalam menggalakkan tindakan individu di dalam sfera ekonomi
-      Aspek “serampang-dua mata” “invisible hand” =
i)             Kepentingan individu/sendiri – menggalakkan individu membuat keputusan-keputusan yang boleh membantu memenuhi kepentingan, keperluan, dan kehendak individu
ii)            Persaingan – mengekang dan menghalang kepentingan individu daripada menjadi elemen pemusnah kepada kepentingan pihak lain 
-      Persaingan = positive-sum dan bukannya zero-sum

-      Preskripsi yang sama untuk aktiviti ekonomi antrabangsa, i.e. perdagangan, kewangan, dan pelaburan antarabangsa = perdagangan bebas (anti-perlindungan), regulasi terhad, pergerakan modal secara bebas, pelaburan asing secara langsung (FDIs) dan pengaruh syarikat multinasional/transnasional (MNC/TNC) yang kian meluas dlm ekonomi nasional, globalisasi ekonomi, dan pembubaran “economic mercantilism”
-      Sistem ekonomi antarabangsa semasa = bersifat kapitalis; mempromosikan perdagangan bebas (peranan GATT, WTO, EU, NAFTA, FTAs); deregulasi sistem kewangan antarabangsa, trend pelaburan global

4.2.3.    Evolusi Kapitalisme dan Perspektif Ekonomi Liberal

-      Muncul sebagai reaksi ke atas dampak negatif merkantilisme/ nasionalisme ekonomi
-      merkantilisme = kerajaan kuat; penumpuan kuasa di dalam tangan kerajaan untuk menjana kekayaan atas nama kepentingan nasional (keselamatan dan kedaulatan nasional); bagi gol. merkantilis, kekayaan = kuasa; tabii manusia = pesimis; cenderung ditentukan oleh emosi dan bukannya akal untuk mencapai kepentingan sendiri; persaingan = permainan “zero-sum”; keadaan semulajadi = keadaan yang penuh konflik (state of war - Hobbes)
-      penyalahgunaan kuasa oleh negara/kerajaan merkantilis; dasar perlindungan ke atas perdagangan antarabangsa (halangan dagangan) membawa kepada konflik militer; galakan ke atasa fenomena/dasar imperialisme (i.e. Portuguese vs Dutch;  Dutch vs English; American vs English;
-       
-      idea oleh Francois Quesnay (1694-1774) ketua kumpulan falsafah French philosopher bergelar Physiocrats (les Economistes) (motto = laissez-faire, laissez-passer / let be, ;let pass / hands off; leave me alone); dan penulisan Adam Smith serta ahli ekonomi politik seperti David Ricardo (abad ke-18) = teras teori ekonomi liberal & kapitalisme
-       
-      Namun, pengkritik melihat kapitalisme ektrem dan pasaran bebas sebagai sistem yang pincang – boleh membawa kepada:
i)             Pembentukan monopoli (jangka pendek)
ii)            Kecenderungan ke arah imperialisme dan kolonialisme, i.e. British East India Company, Perang Candu, dan pembukaan China kepada orang asing, Komodor Perry “Black Ships” dan pembukaan Jepun
iii)          Perluasan jurang pendapatan/ekonomi – antara gol kaya dan miskin (domestik), dan jurang Utara-Selatan (peringkat antarabangsa)
iv)          Eksploitasi dan penindasan ke atas proletariat (pekerja/massa) oleh bourgeoisie (elit/pemilik tanah/kilang, etc) dalam istilah Marxisme
v)           Teori Evolusi Darwin dan “undang-undang rimba” = prinsip utama dalam memaksimumkan keuntungan dan meningkatkan kecepkapan = marginalisasi golongan lemah/kurang berada

-      Bermula lewat kurun ke-19 = perubahan dalam kapitalisme – regulasi eknomi dibahaskan = suatu cara mengelakkan kegawatan ekonomi
-      Penyokomg utama regulasi ekonomi = John Maynard Keynes (Keynesian theory of economics)
-      Hujahan = krjn. Seharusnya campurtangan dalam aspek spesifik untuk mengurangkan impak kegawatan ekon., i.e. meningkatkan perbelanjaan awam dan menyalurkan wang ke dalam ekon. untuk mengawal pengangguran, kemuflisan industri/syarikat strategik; regulasi bursa saham dan sistem kewangan utk.  mengelakkan manipulasi dan salahguna; jaring kebajikan sosial i.e. social security, bank deposit insurance (i.e. kerajaan menjamin sebanyak RM50K simpanan persendirian dalam bank)
-      Keynes = tindakan krjn. yg positif = berguna dan perlu untuk menangani masalah yg “invisible hand” tak mampu memperbetulkan, i.e. inflasi dan pengangguran (Balaam & Veseth 2005: 57)
-      Keynes = manusia tak selalunya bersikap rasional – dipengaruhi oleh ketakutan, ketamakan, “sifat kebinatangan” ; “herd mentality” 
-      Wall Street Crash (1929) and Great Depression = mendedahkan kelemahan kapitalisme tanpa kawalan

-      “embedded liberalism” gaya Keynes mengubah wajah kapitalisme – diperkenalkan di dalam sistem Bretton-Woods (pasca-Perang)
-      Keynesian economics = kombinasi “kerajaan kuat” dan“pasaran bebas”; krjn perlu ada peranan makroekonomi yg penting dlm ekon. nasional, manakala pasaran bebas = panduan kpd. hubungan ekon. Antarabangsa – menjadi amalan arus perdana dlm. Sistem ekon. antarabangsa Bretton-Woods (1945 -1970s)
-      Fakta menarik – Keynesian = “new-liberalism”; manakala “old liberalism” (Adam Smith) pula digelar “conservatism”

-      Namun, perubahan besar berlaku pd awal 1970s – memperlihatkan kebangkitan semula Kapitalisme tradisional (more freedom, less govt intervention) melalui hasil kerja pemenang Nobel Prize i.e. Friedrich Hayek (Road to Serfdom); Milton Friedman (Capitalism & Freedom)
-      Pengkritik Keynesian = sama dgn negara sosialis/fasis; menyahut pengenalan semula laissez-faire “conservative” classical liberalism dan kapitalisme; menjadi popular pada setelah tamatnya sistem Bretton-Woods; dan dominant semula menjelang 1980an dalam bentuk “neo-conservatism/neo-liberalism”
-      2 pemimpin dunia yg mempromosikan “neo-conservatism” = Margaret Thatcher dan Ronald Reagan = pasaran bebas dl,m kedua-dua sfera domestic dan antarabangsa; ie. “Thatcherism”/ “Reaganism”
-      Mempromosikan pengurangan kawalan krjn terhadap aktiviti sector swasta; deregulasi pasaran dan penswastaan aset/syrkt hakmilik krjn utk. mempromosi persaingan
-      Malaysia mengikut trend global = dasar penswastaan pd 1980an; menggantikan dasar campurtangan krjn. yang kurang efisien di bawah DEB (see Lai 1999)     
-      Keruntuhan Komunisme = implementasi meluas dasar neo-konservatisme/renewed capitalism; perdagangan bebas, deregulasi sistem kewangan antarabangsa; daya penggerak globalisasi ekon.    

-      Menjelang akhir 1990an = kemunculan “liberal hour” – kapitalisme & neo-liberalisme = teori dominan dgn kejatuhan komunisme, kegagalan sosialisme, dan merkantilisme gaya-Jepun.
-      Advocates see “Free-market Capitalism” or “market fundamentalism” = only workable ideology in contemporary international political economy
-      Institusi ekon antarabangsa i.e. Bank Dunia, IMF, WTO dipimpin oleh ideology “free market capitalism”
-       
-      Washington Consensus” – usaha IMF, WB, & US Treasury utk menerap polisi neoliberal/kapitalis di negara membangun & ekonomi sedang maju i.e. “four little dragons” and “tiger economies” Asia
-      Policy prescription = smaller govt, larger market – links the success of free-market capitalism/econ. liberalism to the need for political reforms

-      Michael Mandelbaum’s “Golden Triangle” hypothesis:


Notion of “Liberal Imperialism” – possible intervention by US and EU in the domestic politics of “illiberal states” to promote liberal ideals and the “golden Triangle” of Peace, Prosperity, and Democracy
-      Hence, US intervention in Afghanistan and Iraq = in part, motivated by notion of “liberal imperialism” and the rise of so-called “Chicago School” political economic agenda (ascendancy of Friedman-style economic restructuring programmes; also prior to that, the alleged support by CIA on the coup d’etat of South American regimes in the 1970s (see Naomi Klein’s international bestseller Shock Doctrine)
-      However, critics like Samuel Huntington (Clash of Civilization) argued that Western-based “liberal” values = not universal; external pressure could trigger “dangerous backlash” from social system with very different norms and values (qf. Balaam & Veseth 2005: 66)

-      Conclusion = the universality of capitalism and liberal democracy = subjective, could be both optimistic/good or pessimistic/bad
-      Reasons to be optimistic = global consensus that economic decentralization, and econ liberalization = desirable; forces of globalization = pressure on states to adopt liberal economic (and at times, political) policies/institutions
-      Reasons to be pessimistic = fragility of capitalism and democracy – intro of market reforms - lead to concentration of wealth and instability in the political foundations of “liberalizing” states (i.e. Russia); end of Cold War = resurgence of tribal, religious, ethnic differences and conflicts i.e. Rwanda, Somalia, etc. (linkage and backlash btwn democracy and nationalism??)  

4.2.4.    A Neo-Marxist/Dependencia School Critique of Capitalism

-      Traditional Marxists – V.I. Lenin saw Capitalism = Highest Stage of Imperialism
-      Postwar promotion of liberal economic systems and free market  strategies (via Keynesian style) = promises of economic development in Less-Developed Countries ie. Latin America, Asia. Africa, etc.
-      However, by 1960s – “North-South” gap widened despite adoption of liberal-capitalist system; growing awareness of exploitative relationship between Developed Countries (DC) or the “North” and Less-Developed Countries (LDC) or the “South”
-      Triggered rise of Neo-Marxists and Dependencia School in explaining the problems of development in 3rd World, i.e. Andreas Gunder Frank, Osvaldo Sunkel, Paul Baran, etc. , also called “dependencistas

-      Neo-Marxist assumptions of “Dependency”
i)             underdevelopment = phenomenon caused by the exploitative international relationship btwn. DCs and LDCs
ii)            free trade system and global distribution and specialisation of production/work = accentuate the dependency of LDCs to DCs
iii)          metropolis-satellite concept or core-periphery in the capitalist international economic order – the exploitation of LDC’s profit/ wealth by DCs (neo-colonialism)
iv)          Development of DCs directly links to the underdevelopment of LDCs
v)           Underdevelopment will persist as long as the capitalist international economic system remains    

-      Exploitative “mechanisms” to entrench “Dependency”, and deepen the phenomenon of “Underdevelopment” among LDCs:
i)             Multinational Corporations (MNCs) or Transnational Corporations (TNCs)
ii)            Uneven relationship of exchange; “comparative advantage” between DCs and LDCs tends to favour and benefit DCs at the expense of the LDCs (i.e. trade imbalances and the related issues of free trade (but is free trade = fair trade??)
iii)          Global financial system (IMF, WB, SAP) and Foreign Aid
iv)          Lumpenbourgeorsie or bourgeorsie komprador

-      Solutions/Antidote to alleviate “Underdevelopment” and “Dependency”
i)             severance of the “core-periphery” relationship in the international economic system (radical approach)
ii)            implementation of Import Substitution Industrialisation (ISI)  strategy to promote self-sufficiency
iii)          “self-reliance” model and regional economic groupings

-      Suggested antidote = requires “state intervention” (strong state)
-      Dependency school stimulated the South movement
-      However, rapid and significant industrialization process among some LDCs in 1970s-1990s (i.e. Brazil, Mexico, Asian Dragon and Tiger economies) challenged the relevance of the dependencia approach
-      New-wave dependencistas = development in LDCs not genuine – seen as “dependent capitalist development” (i.e. FDIs, technology transfer, foreign aid, debt-led growth, etc.) ; Implication = structural deficiencies/ imbalances in national economy, i.e. uneven distribution of resources/ wealth) 
-      The Asian Financial/Monetary Crisis (1997-1998) = a reflection of new-wave assumptions ??
-      Apart from Dependencia School, World System Theory by Immanuel Wallerstein provides explanation of systemic exploitative relationship between the “core”, “semi-periphery” and “periphery” (see below)

4.2.5.    Issues of Uneven Development

-      Since 1945 – global economic development = rapid, encouraging, implementation of variety of complex development policies based on capitalist model (Keynesian to Thatcherism/Reaganism)
-      That said, economic gap between 20% of the most wealthy/affluent groups and 20% of the poorest groups in the world = widened from 30:1 (1960) to 60:1 (1991); 20% of the world’s richest groups controlled 80.8% of the total global income/profit; meanwhile, 20% of the world’s poorest groups received 1.3%.
-      The North-South dichotomy = not only “inter-state”, but “intra-state”; according to Caroline Thomas, “there’s a growing ‘South’ in the ‘North’ just as there’s a growing ‘North’ in the ‘South’”  
 
-      Question = What causes this problem?

-      Answer = deriving from two prevailing schools of thought:

i)             neo-liberalism/free-market capitalism
-      blames it on the failure of government to allow the “invisible hand” (market forces) to dictate and stimulate economic development and growth (excessive state intervention); distortion of market forces
-      policy prescription = minimal state/deregulation and privatization + promotion of free trade system (laissez faire)
-      perspective advocated by contemporary global economic institutions (i.e. WB, IMF, WTO, etc)

ii)            critical alternative (Marxist, Neo-Marxist, New-Wave, Socialist)
-      blames it on the free-market economic model  = major culprit of uneven development and widening of income/economic gap
-      laissez faire practices in the South = surrendering of the economic sphere to the “law of the jungle; survival of the fittest; natural selection” (Darwinism)

-      Negative implications of neo-liberalism/free-market capitalism:
i)             Profit maximization goal = tendency to focus on marketable/ profitable products; including the commercialisation of public goods (education, welfare, healthcare, etc)
ii)            Hedonism – tendency for individuals to be self-interested at the expense of public interests 

 FEMINISM

5.1.      INTRODUCTION

-      An ideology with core positions and variants
-      Also an international movement that transcends traditional social, political & economic barriers i.e. national, class, racial, gender, etc.
-      Main concern = about the oppression of women by men; and the need to replace what has been commonly perceived to be a system of male dominance = patriarchy found to affect all social institutions
-      Ultimate goal = to promote “gender equality” = to create awareness in both men and women regarding the need to recognise related social restrictions (on women), and act to reduce and most crucially, eliminate such restrictions  
-      Also a form of identity politics, i.e. “self” vs. “other” ; to create awareness regarding the marginalization/exploitation of the “other”; and the need to re-embrace the marginalized
-      “Other” = not exclusively womenfolk but all marginalized groups within mainstream society i.e. children, disabled person, old folks, LBGTIQ [lesbian, bisexual, gay, transgender, intersex (androgyny/hermaphrodite), questioning] community, etc.
-      Main constraint = women themselves often unaware or recognise restrictions due to entrenched socio-cultural/religious norms/values/customs/laws; hence, the need to promote “consciousness” amongst womenfolk before targeting their opposite sex

5.2.      Background and Development of Feminism

-      Debate since Biblical age, i.e. Biblical tale of “Garden of Eden”, “Adam and Eve”, and the “Fall of Man” – womenfolk viewed with suspicion by men in Judeo-Christian world (Goodwin 2007:200) = the idea of women as “temptresses, weaker, more irrational and less law-abiding than men pervaded in many cultures both East and West
-      radical “Demonisation” of women = women susceptible to lure of the Evil side =  “witchhunt” during middle ages
-      Early pre-feminist movement since 18th century i.e. Abigail Adams (US) in her letters to husband John Adams (US President); and Mary Wollstonecraft (England) wrote the first major work championing women rights in Vindication of the Right of Woman (1792)
-      Such movement took place almost simultaneously with individual human rights movement in Europe and US (which was more about the right of man rather than woman) – hence, one can say that Wollstonecraft’s work was truly arguing for human rights (both men and women) rather than just man’s rights
-      In 19th Century = feminist movement began as a general movement for sexual equality (women’s legal and civil rights, including rights to education); dominated by a single most important issue = women’s suffrage (right to vote)
-      Before World War One, two most important issue for women’s movement = i) women’s right to vote; ii) birth control
-      The first country in the modern world to grant women the right to vote = New Zealand in 1893; The US gave women suffrage in 1920 
-      However, feminist movement slowed down after success in “suffrage movement”
-      Marginalization, continued oppression and inequality in socio-economic policies brought resurgence of women’s rights movement after WW2
-      Famous works i.e. Simon de Beauvoir’s Le Deuxieme Sexe (1949) (The Second Sex) and Betty Friedan’s The Feminine Mystique (1963) = renewal of feminist movement or the so-called “second-wave feminism”  

5.3.      The Politics of Feminism

-      Feminism = political project to understand, and change women’s oppression/exploitation/inequality
-      According to Salbiah Ahmad, feminism = “a politics of protest directed at transforming the historically unequal power relationships or masculinist social structures btwn men and women” (Salbiah Ahmad 2007: 4)
-      However, differences exist within feminism; can be distinguished via their ideological inclination, namely:

i)             liberal feminist = fights for gender equality, and women’s empowerment and emancipation in all social spheres, i.e. exclusion and non/under-representation at different workplaces, equal rights in military (see the act of protecting women from combat as a way of keeping them from power)
ii)            radical feminist = sees women’s subordination as universal, hence fights to change rather than to fight for equality in masculinist/male-dominated institutions
iii)          cultural feminist = sees women as different from men, women more “peace-oriented” and “nurturing”, embraces women’s values unlike liberal feminists; believe that such values are required in global politics and ecology; they also believe that women’s values are not necessarily in-born, but can be acquired, hence, men too can learn such values i.e. nurture, peaceful (i.e. child care, health and community care) 
iv)          Socialist feminist = explains gender inequality via class analysis, why women are responsible for reproductive and family labour, why women are poor, why violence against women in workplace
v)           Black and Third World feminist = accused feminist movement of ignoring race, culture, and colonial relations as factors affecting women, see white women as being privileged by their membership in the dominant race/culture despite being oppressed in terms of gender
vi)          Post-modern feminist = questioned on differences between women, and regarding who actually speaks for “women” (who dominates the agenda setting in feminist movement?)

5.4.      Difference between Sex and Gender

-      Gender = code word used for women
-      Second-wave feminists made a distinction between sex and gender; sex = biological; gender = social construction
-      Distinction = politically important ; differentiates between natural and biologically defined identity with socially constructed identity
-      By recognising that “gender” is social construction, this means that CHANGE is possible 
-      In opposing all forms of oppression against women, the term “political” itself needs to be redefined
-      The famous maxim “the personal is the political” = driving force/slogan for feminist movement; to subject the “personal” or the “private” to public/political scrutiny
-      In other words, a key feminist goal = to move what was traditionally considered to be in the “private” (personal) realm to the “public” arena (i.e. domestic violence/rape, child abuse, etc.) 
-        Can also be seen as the goal to recognise and empower those “others” who were traditionally ignored, marginalized, oppressed, exploited ; very much a form of identity politics

5.5.      Sexism and Gender Oppression

-      Sexism = sees women as inferior to men; similar to “racism”, “ethnocentrism” or any belief regarding the superiority and inferiority of group relations
-      Pervasive in wide-ranging social institutions, from language to literature, etc.
-      Examples of sexism in language = “his”tory; man = human (i.e. man is a political animal), mankind, etc.
-      Examples of sexism in culture = wife as subordinate in many traditional Asian/oriental cultures, i.e. Indian, Japanese, Chinese, etc (
-      Examples of sexism in politics - alleged insensitive comments by male MPs about women MPs in Malaysian parliament not so long ago. i.e. “ceiling leakage”; “female driver slow and oblivious on road”; “women divorcees as “gatal”; blame on women’s dressing for rise of sexual crimes, “wanita putus haid”,  “it is unusual for women’s issues to be touched (raised) by men…But women are supposed to be touched by men.”

-      Gender Oppression = physical and mental mistreatment of women (and men)
-      Physical oppression = rape, sexual abuse, assault, spousal abuse and domestic violence, etc.
-      Mental oppression = brainwashed or socialized to see women as subordinate to men, verbally-sexist abuses, etc.
-      For instance, “rape” = considered the most under-reported crime in many countries (Sargent 2003:126)
-      In UK, only 1 out of every 15 rape cases are successfully convicted
-      According to feminist, several reasons for underreporting of rape:-
i)             Insensitivity to women trauma by police (male-dominated)
ii)            legal system traditionally treated women as responsible party, i.e. clothing, behavior, etc.
iii)          women taught to accept such abuses as almost normal due to socialisation process, including from husband and companions
(see Sargent 2003:126)

-      Apart from rape, sexual harassment = common in workplace, i.e. emotional, mental, and physical harassment
-      Discrimination at workplace, i.e. opportunity for specific jobs, and career advancement (see G.I Jane, etc.)
-      Examples: Dismissal from job because of pregnancy; non-provision of maternity leave to either spouse


5.6.      Efforts to promote women emancipation – feminist strategies

-      globalizing gender issues via international platforms i.e UN system, NGOS
-      introduction of more equality of opportunities and rights to women, i.e. reproductive rights, rights to abortion, maternity leave (2 months to 2 years); equal employment in traditionally male dominated profession (military)
-      more equal political representation (i.e. in parliament and cabinet, establishing specific ministries)
-      eliminating discrimination
-      focusing on the strength of women’s values, celebrating difference between men and women
-      seeking a balance between the male and female consciousness (harmonizing yin and yang in Chinese philosophy)
-      reconstituting and reconceptualising politics and political ideas to include the “Others” (raising awareness of the importance of identity politics)
-      combating domestic violence, i.e. establishing domestic violence units, making marital rape unlawful
-      granting equal rights to civil partnership as an alternative institution to marriage (include rights for same-sex partnership)Questions to ponder
1)   Is feminism universal in its values and ideas?
2)   Should rights for abortion be legalized?
3)   Should birth control be denounced?
4)   Is gender equality possible in the military / sporting arenas?
5)   Do you think making marital rape unlawful is reasonable?
6)   What about the problems of “cry-wolf”, and “date rape”?
7)   Does a wife have the right to refuse sex from her husband?
8)   Should provisions made for the emancipation of women be granted to homosexuals/gays?
9)   Should married women with family (specifically “home-makers”) be paid to do house chores?

ANARCHISM

6.1. Introduction

-      roots of Anarchism in classical Greece; came from Greek term “an” and “arkhe” (meaning absence of ruler/government); idea found in classical Chinese texts on Taoism, i.e. Tao te Ching
-      emerged as a modern ideology sometime during the same period of Marxism
-      keyword = anarchy = rule by no one, no overarching authority;  seen negatively in contemporary era as chaos, disorder etc.
-      Central conviction = government/state, the law, private property = absolute evils; man = naturally “good” but “society” is “bad”; anti-capitalism, anti-law and order
-      Today = forms of anarchism exists in extreme left, or right movement, i.e. anarcho-capitalism (rightwing); another offshoot = libertarianism, or minimalism (Sargent 2003:164)

6.2. Principles of Anarchism

-      Anarchism exists in a variety of forms, and different ideas
-      Most interpretation based on ideas of a group of thinkers, i.e. Prince Pyotr Kropotkin (1842-1921), Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865),  Mikhail Bakunin (1814-1876), Count Leo Tolstoy (1828 – 1910), William Godwin (1756-1836), Emma Goldman (1869-1940), etc.
-      Kropotkin defines Anarchism as

...a principle or theory of life and conduct under which society is conceived without government – harmony in such a society being obtained, not by submission to law or by obedience to any authority, but by free agreements concluded between the various groups, territorial, and professional, freely constituted for the sake of production and consumption, as also for the satisfaction of the infinite variety of needs and aspirations of a civilized being
                                               (qf. Sargent 2003: 165)
-      A political philosophy holding that no group in society should be coerce by anyone; and society must be made up of a wide variety of groups, each geared towards certain social functions
-      Basis = freedom and liberty from being forced or coerce; also mean a peaceful, and free life without rules and regulations
-      However, critics = anarchism may lead to chaos
-      Basic assumption = power/authority exercised by one person/group over another is the cause of human’s contemporary problems, tended to be abused; authority = oppression
-      Nicholas Walters = “many people say that government is necessary because some men cannot be trusted to look after themselves, but anarchists say that government is harmful because no man can be trusted to look after anyone else”
-      Anarchism focuses on the corrupting nature of power – believes that human beings are capable of organising their affairs without the need of an overarching entity (i.e. state)
-      Against the existence of “Law” ; sees it as ruling class weapon to oppressed the masses; the “law” also takes away the individual’s rational moral judgement and impairs his/her freedom
-      Also against the institution of private property/capital accumulation = sees it as encouragement for capitalists to exploit workers

6.3.      Characteristics of the Anarchist Order/Society =
i)             Natural stateless entity
ii)           Based on morality, reason, and unmediated relationship between human beings
iii)          Free from contamination/distortion by the state, exploitation, and commerce
iv)         Eschews dependence

-      In other words, a self-regulating society where individuals spontaneously obey unwritten, unenforced rules/laws through instinct, reason, morality or a combination of all three (Goodwin 2007:138)
-      The key factor = “self-control”
-      Accordingly, anarchist society = not a state of disorder, but order is produced by individual human’s internalisation of moral values and norms – based on one’s moral faculty, and ability to reason.
-      In other words, human self control can replace control from external overarching authority 
-      Moral basis of Anarchist Society = optimistic view of human being; refutes Hobbesian view of human, and state of nature 

-      Human nature =
i)             Naturally “good” and essentially “innocent”, and morally neutral
ii)           Capacity for positive social behaviour (i.e. cooperation, non-egoist)

-      Against Darwin’s theory of “survival of the fittest”, i.e. Kropotkin’s study of the animal world came to different conclusion with Darwin – found evidence of cooperation between animals. Hence, believe that human society should share similar characteristics

-      Anarchism’s supreme political ideal = individual freedom; supporting ideals = i) equality; ii) cooperation; iii) solidarity
-      Freedom in Anarchist’s understanding =
i)             freedom from oppression by external force
ii)           freedom from inequality and scarcity
iii)          freedom to act in conformity with one’s own judgement
        (Goodwin 2007:135)

-      According to Godwin, “private judgement” (reason) = essence of freedom; but reason entails giving justification for one’s action which will be publicly assessed and accepted as valid” (qf. Goodwin 2007:137)
-      An important instrumental value of anarchism = education, a tool for enlightenment; to help realise an anarchist society which is based on reason and morality

6.4.    Types/Forms of Anarchisms

-      Traditional Anarchism can be divided into two types:
i)             Collectivist Anarchism
ii)           Individualist anarchism
-      Contemporary forms of anarchism =
i)             Anarcho-Capitalism
-      Contends that capitalism = only form of econ. life compatible with individualism
-      View of life similar to social Darwinist = life is a struggle for survival
-      Denounces socialist economic system as supporting those who do not deserve to survive
-      Takes position that all social and economic services can better be operated privately for profit (not by govt or commune), i.e. police, education, military (Sargent 2003: 171) 
-      Extreme value on liberty and unrestrained capitalism – including support for decriminalisation of vices, which are deemed “voluntary” i.e. prostitution, drug-pushing (Goodwin 2007:143)
-      However, critics argued that transaction between a desperate drug-addict and a drug-dealer = not a fair transaction, because of the nature of, and the involuntary dependency of the former towards the goods, and the latter party  (drugs and drug-dealers); same as “forced” prostitution (i.e. by crime syndicates) 

ii)           Libertarianism (or sometimes known as “minimalism”)
-      Closely related to anarcho-capitalism
-      Among the best known libertarian = Robert Nozick (Anarchy, State, and Utopia)
-      Advocates for a minimal state, whose functions = narrowed to just providing protection against lawlessness (i.e. force, theft, fraud, and enforcement s of contracts); anything more than this would violate individual rights and freedom (Sargent 2003:171)
-      Only difference with traditional anarchist = the minimal role of an overarching authority

6.5.    Questions to ponder

i)             Is the absence of a ruler/government/state possible in maintaining a functional society?
ii)           Can social order be maintained or upheld based on morality, reason, and self-control of individuals who live in a stateless society?
iii)          Based on reality of contemporary socio-political order, can an anarchist social order be realised?
iv)         Do you agree with anarcho-capitalism that supports the decriminalisation of “voluntary” vices such as prostitution? 

NATIONALISM

7.1. Introduction

·               term “nationalism” = among the most difficult to define and clarify with accuracy; a plethora of definitions shows that there’s a lack of an all-encompassing meaning
·               implicitly touched on by most renaissance thinkers like Renan, Rousseau, Kant, Weber, Durkheim, etc.
·               Twin-founding fathers of the intellectual discourse on nationalism = Hans Kohn and Carleton Hayes
·               Kohn’s definition = “a state of mind, in which the supreme loyalty of the individual is felt to be due to the nation-state”
·               Ernest Gellner = “primarily a political principle, which holds that the political (state) and national (nation) unit should be in congruent”
·               Anthony Smith = “an ideological movement for attaining and maintaining autonomy, unity, and identity on behalf of a population deemed by some of its members to constitute an actual or potential nation”
·               Definitions emphasises nationalism’s multi-dimensional nature – it is       i) political; ii) socio-cultural, and iii) psychological
·               Nationalism = a powerful and pervasive yet enigmatic force in modern world; a primary political identity of most people

7.2. Characteristics, Meanings and Types

·               mainly viewed as a product of modernity (from 18th century European history)
·               a nebulous phenomenon = intrinsically psychological; socio-cultural, and profoundly political in essence; also emotional and instrumental in disposition
·               Chan & Bridge = “meaning of nationalism changes with issue, time, space, and target or object” (2006:30)
·               synonymous with, and inseparable from the concepts of i) Nation; ii) nation-state; iii) national identity
·               fundamentally concerns the “nation” – another nebulous term due to ambiguous relationship with other kindred concepts like race, ethnicity, and the tendency to wrongly be equated with the concept of the “state”
·               Basic difference between “nation” and “state” – nation has substance not inherent in state, namely “a feeling, a passion, a legitimating power that the word nationalism possesses to an unequal degree”
·               Nation = a people who a) share demographic and cultural similarities; b) possess a feeling of community (i.e. we/us versus they/others); c) want self-determination
·               Nation = intangible; only exist when members think it does
·               Nation-state = nations with political boundaries/territorial self-determination and sovereignty
·               Differences between nation-state and state-nation

·               Nationalism = connects individuals , their sense of community, and their political identity in contra-indication to other nations
·               Links = forged when individuals become i) sentimentally attached to homeland; 2) gain a sense of identity and self-esteem through their national identification, and 3) are motivated to help their country (Druckman 1994:44).

·               Hobsbawm and Rangers see nationalism = “invented traditions”
·               Zheng = nationalism comprises i) institution and ii) identity (two core components of “nation-state”
·               Nationalism = not salient when express by individuals in its raw and disorganised form; only becomes powerful after it is organised and express collectively by institutions (state = foremost institution in modern international society)
·               Nationalism = national identity (emphasises the individuality and distinctiveness of a nation-state)
·               Identity = an interpretation of the “Self” that establishes what and where the person is in both social and psychological terms”
·               Identity does not appears in exclusivity; only exists in societies, which defines and organise them, and it exists and defines only in relations to other identities”
·               National identity = collective sentiment shared by members of a perceived nation i.e. “imagined community” (Anderson 1991)
·               As creator of national identity, nationalism situates a nation-state (self) vis-a-vis other national actors/states (Others) within the international society/system
·               National Identity = derives from common/basic forms of identity i.e. shared culture/religion, and primordial features like common descent/ethnicity/race 
·               Such attributes = suitable in forging national identity in homogenous society; but divisive and obstructive in formation of nation-states with heterogenous/polarised societies
·               However, national identity = can transcend such divisive features, if superseded by “people’s consciousness of, and devotion/affection for its nationality/sense of belonging to the nation-state
·               Hence, use of myths, symbols, and rituals = essential in national identity creation, to cloak “internal differences”, while differentiating members of one nation from others        
·               Such “markers” can generate extraordinary emotional intensity towards nation, where strength, courage, and resilience are derived, and under whose name they participate in “heroic and barbaric actions to defend the “national interests”
·               In its radical manifestation, national identity = “supreme loyalty for people who are prepared to die for their nation”

·               International context = nationalism legitimates the Westphalian society if nation-state doctrine; state as sovereign authority represents and links nation/society to the international system
·               Nationalism = Janus-faced; can be either constructive or destructive force
·               Constructive force = modern history saw nationalism playing key role in decolonisation and nation-building processes, and spuring economic development i.e., Third World; Japan after the war
·               Destructive force = malignant force fuelling international conflicts and human tragedies; i.e. imperialism; world wars; ethno-religious and genocidal conflicts; i.e. Rwanda; Balkan; Iraq, etc.
·               Particularism = tendency to invoke ultra-nationalism, xenophobia, chauvinism = driving force of belligerent behaviour
·               Two common forms of nationalism: i) state/official/elite-driven nationalism; ii) popular/grassroots nationalism

·               Characteristics of state/official/elite-driven nationalism:
i)      Top-down orientation
ii)     Pragmatic
iii)    reactive
iv)   National interest-driven
v)    Instrumental
vi)   For domestic consumption

·                    Characteristics of popular nationalism:
i)      Bottom-up orientation
ii)     Idealistic
iii)   Spontaneous
iv)   Virulent
v)    Intellectually coherent
vi)   Critical of official nationalism

7.4      Nationalism in Reality: Issues and evaluation

a)   Idea of nation-state = more myth than reality
·        Five basic patterns of fitting between nation and states
i)      One state, One nation
ii)     One state, Multiple Nations
iii)   One nation, Multiple state
iv)   One nation, no state
v)    Multiple nations, multiple states, i.e. Afghanistan – Pashtun, Tajiks, Uzbeks, Turkmens

b)  Nationalism as both Builders and Destroyers
·         Janus-faced nature
·        Beneficent face :
i)      nationalism promotes democracy (popular sovereignty)
ii)     discourages imperialism
iii)   allows for economic development
iv)   allows diversity and experimentation
·        Troubled Face of Nationalism
i)      Lack of concern for others (ethnocentrism)
ii)     Xenophobia (fear and suspicion towards foreigners)
iii)   Oppression and aggression
7.5. Countervailing Tendencies

a) Regionalism – i.e. EU (1993) (from ECSC, to EEC, to EC) EU has Parliament; European Court of Justice, and EU bureaucracy; single market and currency Euro
b) Cosmopolitanism
c) Globalisation

CURRENT TRENDS
i)             Secession  ii) Nationalist conflicts iii) Irredentism  iv) postcolonialism
ii)           Ethno-religious nationalism 

No comments:

Post a Comment